Ingatlanvásárlás ötödik rész: ügyvéd vagy közjegyző?

Kicsit felborítva a logikus sorrendet (még nem nézettük meg az ingatlanukat egy statikussal vagy építésszel), folytatjuk a sort az adásvétellel.

Sokan nem tudják, hogy nem csak ügyvédhez hanem közjegyzőhöz is lehet menni ingatlanvásárlással kapcsolatban. A közjegyzőnek van előnye és hátránya is. Az egyik előnye kétségkívül az, hogy a legtöbb esetben olcsóbb, mivel fix tarifával kell dolgoznia, akkor is, ha szövevényes az ügy. A közjegyző tarifája 10 és 200 millió forint között 86.200 Ft plusz a 10 millió forint feletti rész 0,2%-a. Ehhez még jön 40% költségáltalány. (Köszönjük Sh-nak a kiegészítést.)

Ezzel szemben az ügyvédek jellemzően 0,5-1% között szoktak elkérni egy ilyen ügyletért. Minél drágább egy ingatlan, annál inkább előfordulhat, hogy jobban jársz anyagilag egy közjegyzővel.

A másik előnye lehet a közjegyzőnek, hogy mindjárt kilakoltatási végzést is lehet íratni, ha az eladó nem hagyja el időben a megvásárolt ingatlant (mert mondjuk ő sem tud beköltözni abba az ingatlanba, amit ő vett), ahogy végrehajtást is lehet egyből kérni, ha a vevő nem fizeti ki időben az ingatlant. (Persze más kérdés, ez utóbbinak mennyi értelme van, ha a vevő mondjuk nem kapta meg a hitelt a banktól és azért nem tud fizetni, mert nincs miből.)

Az ügyvéd előnye, hogy ő, szemben a közjegyzővel, tanácsot is adhat, az ügyfeleket felvilágosíthatja és képviselheti az érdekeiket. Ilyet egy közjegyző nem tehet.

Megkértem Norbertet, aki ingatlanokkal foglalkozó ügyvéd, hogy írjon erről egy rövid írást, mi a különbség a közjegyző és az ügyvéd feladata és tevékenysége között.

De mielőtt még átadom a szót, gyakori kérdés, hogy miért kérnek el ilyen sokat az ügyvédek, amikor csak átírnak két nevet és két címet egy biankó szerződésen. Az esetek nagy részében ez nem ennyire egyszerű. A legegyszerűbb esetben is hitel van a házon, amit első körben le kell róla szedni, hogy egyáltalán eladható legyen. Jellemzően erre a vásárló önerejét szokták használni. De akkor már gond van, ha több a hitel, mint a vásárló önereje. Ha a vásárló is hitelt vesz fel, az egy újabb csavar, mert megint többlépcsős lesz a dolog. Ha pedig van is rajta hitel és a vásárló is kér hitelt, az még tovább komplikálja a papírmunkát és a lépések számát. Ha CSOK volt rajta vagy lesz rajta, megint színesíti a kérdést. Előfordul az is, hogy a sok szereplő miatt kicsúszik az ügy az ügyintézés határidejéből és lehet mindent előröl kezdeni, mert valamelyik bank vagy az állam túl későn reagált az ügyre.

S ezek csak a legegyszerűbb esetek, ahol nincs kiskorú a tulajdonosok között, nincs semmi egyéb teher a házra bejegyezve és így tovább. A faék egyszerűségű ügyek a legritkábbak, ahol a tehermentes házat készpénzért veszi meg a vásárló.

Éppen ezért, bár spórolni mindenki szeret, erősen gondold meg, hogy túl olcsó ügyvédre bízod-e a legegyszerűbbnél bonyolultabb ingatlanvásárlásodat. Sajnos ebben a szakmában is igaz, hogy olcsó húsnak gyakran híg a leve.

Ennyi bevezető után következzen Norbert írása:

Legyen szó ingatlan értékesítéséről vagy vásárlásáról, nyilvánvaló az emberek számára, hogy az ügylet lebonyolításához jogvégzett ember segítségét kell igénybe venni, amely praktikusan ügyvédi, vagy közjegyzői segítséget jelent.
De mégis kihez forduljunk, ha úgy érezzük, megtaláltuk álmaink otthonát, avagy rengeteg mutatást követően elérkezett a várva-várt vevő? Ügyvédhez? Közjegyzőhöz? Mit csinál az egyik és mit a másik szakember?
A közjegyző az „állam embere”, „mini hatóságként” jár el, a közjegyzői tevékenység pedig jellegét tekintve közhatalmi tevékenység. A közjegyző törvényben foglalt fő feladatai közé tartoznak az ún. nemperes eljárások lebonyolítása, mint pl. a követelések behajtására vonatkozó fizetési meghagyásos eljárás, vagy a hagyatéki eljárások lefolytatása. A közjegyzők feladata továbbá: okiratkészítés, hiteles kiadmány, másolat és bizonyítvány kiadása, valamint okirat, pénz és érték megőrzése.

Az ügyvéd ezzel szemben „ügyfele embere”, az ügyfél megbízása és érdekei messzemenő szem előtt tartásával jár el, közötte és az Ügyfél között magánjellegű megbízási jogviszony jön létre. Az ügyvédi tevékenység az ügyfél és az ügyvéd közötti bizalmon alapul, amelyet mindenki köteles tiszteletben tartani. Ma Magyarországon kizárólag ügyvéd gyakorolhatja az alábbi tevékenységeket: jogi képviselet ellátása, jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és az okirat ellenjegyzése.

Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául rendszerint az adásvételre szerződő felek egyező akaratát megtestesítő adásvételi – vagy egyéb, tulajdonjog átruházásáról vagy egyéb jog bejegyzéséről szóló – szerződés alapján kerül sor. Ami a szerződés formáját illeti: az ingatlanforgalom és az ügyletek biztonságos bonyolítása érdekében Magyarországon törvény írja elő, miszerint az ingatlan-nyilvántartásba jogok bejegyzésének, vagy tények feljegyzésének csakis teljes bizonyító erejű magánokirat, vagy közokirat alapján van helye. Az ügyvéd eljárása során teljes bizonyító erejű magánokiratot készít, melyet ellenjegyzésével lát el, a közjegyző pedig ún. közokiratot.

A közjegyző az általa készített és hitelesített közokiratok által a jogviták megelőzése érdekében végez olyan jogi szolgáltatást, amely tehermentesíteni hivatott a bíróságokat, az igazságszolgáltatást. A közjegyzői okirat „többletet” jelentő sajátossága, hogy per nélkül, bírósági végrehajtási záradékolás alapján végrehajtás lefolytatására lehet alkalmas. A közjegyzők szerepe az ingatlanügyletekhez kapcsolódóan ezen „többletjelleg miatt” terjedt el: a bankok lényegében kivétel nélkül megkövetelik, hogy az ügyfeleik által megkötött kölcsönszerződések közokirati formában kerüljenek megkötésre az esetleges későbbi nemfizetés miatt megindítandó végrehajtási eljárások megkönnyítése érdekében. A közjegyzői okiratok ezen „többlete” ugyan az adásvételi szerződések esetében is fennállhat, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy kevésbé jellemzőek e vonatkozásban azok a helyzetek, amelyek kapcsán alkalmazni lehet ezen „többletet”.

Két esetet szoktak felhozni: az egyik, amikor a vevő nem fizeti meg a szerződésben megállapodott vételárat, a másik, amikor a megfizetett vételár ellenére az ingatlan birtokát nem adja át az eladó. Gyakorlati tapasztalataim szerint, egy jól kialakított és megfogalmazott szerződéses konstrukcióval egyik esetben sincs szükség közvetlen végrehajtásra: amennyiben a vevő nem fizeti meg a teljes vételárat, nyilván nem kapja meg az ingatlan birtokát, továbbá késedelmi kötbért is fizet. Amennyiben pedig az ügylet neki felróható módon a nemfizetés miatt hiúsul meg, az adott foglalót elveszíti. Amennyiben pedig a teljes vételárat kifizette a vevő, az ingatlan birtokát az eladó ésszerűen eljárva átadja a vevőnek, hiszen ha neki felróhatóan hiúsul meg az ügylet, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszafizetni. Praxisom során soha nem fordult még elő, hogy nemfizetés, vagy a birtokbaadás elmulasztása miatt jogi eljárást kellett volna indítani. Fizetési késedelemre már volt precedens, de az ügyvéd kooperatív, mediatív jelenléte megoldotta a helyzetet.

Az ügyvéd eljárása során képviseli mindkét felet, azaz mind az eladó, mind a vevő az ügyfelévé válik, dacára annak, hogy jellemzően az eladó választ ügyvédet. Az ügyvédnek törvényi kötelezettsége, hogy olyan szerződést készítsen, amely azon túl, hogy megfelel a jogszabályoknak, rendelkezései kiegyensúlyozottak és mindkét fél érdekét tükrözi.

Az ügyvéd eljárása során jogosult jogi tanácsot adni ügyfelei részére az ügylettel kapcsolatban és a hivatását professzionális szinten gyakorló ügyvéd ezt bátran meg is teszi, hisz ez a dolga. Súlyos tévhit, hogy az ügyvéd feladata az okiratszerkesztés során pusztán annyiban merül ki, hogy „átírja az adatokat a mintaszerződésen”.

Az ügyvéd ügylettel összefüggő feladatai már az első megkereséstől adottak és fontosak. A megkeresések jelentősebb hányada már úgy érkezik, hogy a felek megállapodtak a főbb feltételekben és egyúttal „adtak az ingatlanosnak foglalót”, az ügylet már valamilyen szinten pályára van állítva. Az ügyvéd ilyenkor jogi tanácsot ad: mit lehet, mit nem és hogyan célszerű! A közjegyző a felek megállapodását foglalja földhivatali bejegyzésre alkalmas okiratba, tanácsadói tevékenysége mind az ügyletet megelőzően, mind közben korlátozott.

Számos esetben kiderül, hogy a felek megállapodása végrehajthatatlan, mert pl. banki hitelből finanszíroz a vevő és az eladóval megbeszélt fizetési határidő ehhez túl kevés. Vagy a tulajdoni lap lehívását követően derül ki, hogy az ingatlant terheli egy rég elfeledett zálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, melyet töröltetni szükséges.

Olyan is előfordult, hogy a felek túlzott mértékű foglaló adásában, pl. a vételár 40-50 %-át kitevő foglalóban állapodnak meg, mely nyilvánvalóan ellentétes a jogi előírásokkal. Az ügyvéd az ügylet minden részletét áttekinti és felelősségteljes jogi tanácsot ad a konstrukciót illetően: jogszerűségit és a felek érdekeit szem előtt tartva célszerűségit is. A kiegyensúlyozott szerződéses struktúra érdekében azonosítja és szabályozza az eseteges, később felmerülő potenciálisan szerződésszegő körülményeket, kötbérek alkalmazására és elállási lehetőségekre tesz javaslatot. Jogi tájékoztatást és tanácsot ad a felmerülő adózási (Szja.) és illetékfizetési kérdésekben is.

Miután ügyvéd közreműködésével megszületett a megállapodás, az okirat megszerkesztésre kerül. A tervezetet minden esetben meg szoktam küldeni a feleknek előzetes áttekintésre, megkönnyítve ezzel az ügymenetet. Az ügyvéd ellenőrzi az ingatlan tulajdoni lapját, szükség szerint a térképmásolatot, társasház esetén az alapító okiratot és az szmsz-t. Az ügyvéd azonosítja a feleket, elvégzi a jogügyletek biztonsága érdekében szükséges okmányellenőrzést, figyelmeztet a pénzmosással kapcsolatos szabályokra.

Az aláírás napján minden esetben lehívásra kerül ismét az adott ingatlan friss tulajdoni lapja. A szerződés aláírásakor ismertetésre kerül a szerződés minden pontja. Bárminemű felmerülő kérdés esetén részletes jogi tájékoztatást adok. Közkeletű tévhit, hogy a közjegyző felolvassa a szerződést, az ügyvéd pedig csak aláírásra teszi azt a felek elé.

A szerződés aláírását követően kezdődik a földhivatali ügyintézési, banki ügyintézési, szükség szerint tehermentesítési fázis. Egy-egy ügylet átfutási ideje bonyolultságtól függően elhúzódhat akár 90-120 napig is. Látható, hogy az ügyvéd feladata és felelőssége egy adásvételi szerződéskötési ügyletben jelentős: nemcsak azért felel, hogy a tulajdonjog földhivatali bejegyzése megtörténhessen, hanem azért is, hogy az érdekek, felelősségek megfelelő, kiegyensúlyozott láncolata a jogszabályoknak megfelelően összeálljon, abból sem menet közben, sem utóbb ne keletkezzék jogvita.

Közös mind az ügyvéd, mind a közjegyző funkciója az adásvételi ügyletek kapcsán annyiban, hogy mindkettő földhivatali bejegyzésre alkalmas okiratot készít, mindkettő eljárás a jogszabályok keretei között zajlik és mindkettő messzemenően biztonságos. A legjelentősebb különbség a megbízás jellegében van és abban, hogy az ügyvéd magánjogi értelemben képviseli a feleket és jogi tanácsot is ad(hat) az ügylet valamennyi szakaszában.

Vitán felül áll, hogy az ingatlan adásvételi szerződéses ügyletek bonyolítása, az okiratszerkesztés, a jogi képviselet és jogi tanácsadás hagyományosan ügyvédi, semmint közjegyzői feladat. Meg kell említeni azonban, hogy jelentős a közjegyzők szerepe az ingatlanforgalom más spektrumából: ingatlan öröklése esetén pl. kizárólag közjegyző járhat el, hiszen ő adja át a hagyatékot, illetve a fentebb említett banki finanszírozás esetén is jelentős szerepük van, továbbá akkor is közjegyzőhöz kell fordulni, ha írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapul a bejegyzés. Vegyük észre, hogy e közjegyző ezen esetben sem ad jogi tanácsot, csupán tájékoztatást és felvilágosítást. Ezt pótlandó, számos esetben képviselem ügyfeleimet példának okáért a közjegyzők előtti hagyatéki eljárásokban.

És az egyik legfontosabb kérdés: mennyi az annyi? Az ügyvédi megbízási díj az ügyvéd és az ügyfél szabad megállapodásának tárgya, jellemzően az érintett ingatlan értékéhez kapcsolódik százalékos formában, az ügylet bonyolultságától függően. A közjegyzői díj is az ügyérték százalékához igazodik, de mértéke egy IM rendeletben fixált. Amikor a közjegyző és az ügyvéd díját hasonlítjuk össze, mindig tartsuk szem előtt, hogy csak azonos szolgáltatások hasonlíthatóak össze, azaz vegyük figyelembe, hogy az ügyvéd milyen többletszolgáltatásokat végez a felek szerződésének okiratba foglalásán túl!

Hogy ügyvédhez, vagy közjegyzőhöz forduljunk ingatlanügyletünk bonyolításakor? Ügyvédként nyilván meggyőződésem, hogy ügyvédhez. Ugyanakkor természetesen mód van közjegyzőhöz is fordulni ilyen ügyekben, különösen akkor, ha az ügyfélnek valamely speciális okból kiemelten fontos a közokiratokkal kapcsolatosan fentebb jelzett többlettulajdonság, avagy egyszerűen mégis nagyobb biztonságban érzi magát, ha az adásvételi szerződése közokirati formát kap. Azt ugyanakkor megemlítem, hogy maga a tulajdonjog bejegyzése mindkét esetben ugyanazon földhivatali eljárás során meghozott határozat útján valósul meg, nincs tehát „erősebb” vagy „gyengébb” tulajdonjog a két módszer eredményeképpen.

Végezetül felhívom a kedves Olvasó figyelmét, hogy egyszerű ügy nem létezik. Egyszerűnek tűnő ügy létezik, ugyanakkor menet közben szinte mindig kiderül olyan körülmény, amely miatt az egyszerűnek hitt ügy nyomban elveszti egyszerű jellegét. Javaslatom tehát az, hogy minden ügyben minden esetben saját biztonságuk és érdekeik megóvása érdekében forduljanak bizalommal egy joghoz értő szakemberhez, legyen az ügyvéd, vagy közjegyző.

Share

93 hozzászólás

 • szerencsemokus
  Köszi a tippet, nem gondoltam volna, hogy a közjegyző olcsóbb lehet mint az ügyvéd.
  Ez a tanácsot nem ad, ez izé, persze, hivatalosan nem, de tudjuk jól, én fizetem a zenét, és együtt dolgozunk. 🙂
  Eddig szerencsém volt 0,4-0,5% között tudtam ügyvédet találni, igaz ez még az ingatlan boom előtt volt, ma már lehet nem ilyen egyszerű a helyzet, azt tudom, hogy mikor 2016-ban vásároltam a lakást, az ingatlanos a saját ügyvédüket ajánlotta, 1%-os jutalékért dolgozott, utána több ügyvédtől is kértem árajánlatot, többen kiakadtak, hogy mégis mit képzelek, 1% a közmegállapodáson nyugvó dijjazás. 😀
 • Pallos Levente
  Én eddig 3 lakást vettem, mindhárom tehermentes volt, és kp-re vettem, szóval van egyszerű ügylet (ok, az egyiknél volt haszonélvezet bejegyezve évtizedekkel ezelőtt meghalt nagymamának, amit töröltetni kellett). De azért használtam ügyvédet.
 • random
  Szeretem, amikor annyi érv hangzik el, hogy drága az ügyvéd, miért kér ennyit, mikor csak pár mondat, és egy szerződésen kell neveket átírni…
  Nézzük: ahhoz, hogy ügyvéd legyél, fel kell vegyenek a felsőoktatásba, államilag támogatott hely alig, a tandíj félévente kb. 300 körül van.
  kell min. 5 év egyetem, ez idő alatt ált. se karácsonyod, se szilvesztered, a képzés alatt erősen ajánlott gyakornoki munkát vállalni, amiért sok esetben nem kapsz semmit, esetleg havi 10-20.000 forintot.
  Egyetemi végzés után 3 év kötelező szakmai gyakorlat, ami alatt keveset keresel, és sokat dolgozol, 180.000 bruttó kezdő fizetés teljesen átlagos (ügyvédjelölt fizet a kamarának már ekkor is, a regisztrációs díj 90.000). 3 év után szakvizsga, annak is van költsége, nem is kevés, majd ügyvédi praxis beindítása: irodabérlés… folytatás
 • random
  Folytatás:
  Kamarai tagdíj, kamarai regisztrációs díj, több százezer forintos tétel évente, kötelező felelősségbiztosítás, jogtiszta szoftverek beszerzése, iroda kialakítása, berendezések, ügyvédi kellékek. Alkalmazottak fizetése, továbbképzések, és minden más, általános költség, ami egy vállalkozásnál felmerülhet (autó, üzemanyag stb.) -pár tételt biztosan kihagytam… Ez már önmagában többszázezer forintos tétel havonta, és nulla forint bevételed van. És nézzük meg azt is, hogy mennyi időt tanultál, vizsgáztál ami idő alatt nulla forint bevételed volt.
 • orvos

  Felesleges ezeket magyarazni, a magyar embernek termeszetesen minden ingyen kell es rögtön, mert ö megerdemli:D Ilyen aprosagok, hogy adott esetben azert a tudasert 10 evet kell tanulni, az nem szamit.

  Üdv
  egy orvos

 • -nb-
  Mindenképpen érdemes ügyvéddel KEZDENI, természetesen nem ingatlannézésre gondolok, hanem már a foglalózásnál. Amikor nem így volt, sikerült egy nem sértő összeget elbukni 🙁
  Más esetben a vevő ügyvédje IS kb. 1 órát töltött azzal, hogy elmagyarázta az ügymenetet, részletesen. Pár apróság mindig kibukik. Kérdések, kérdések, kérdések … ezekre válaszol.
  SZERINTEM
 • háromhatvanas
  tetszőleges szakmáról elmondható ez, az átlagember – sajnos előfordul hogy indokoltan – brutálisan árérzékeny, ehhez szokott még jönni a “jóvanazúgy csak legyen meg” gondolkodásmód.

  Úgy általában nem is csak az igény hiányzik az igényes, alapos munkára, hanem eleve az igényes munka fogalma és kinézete sem ismert sok esetben (pl. fotósként rengeteg ilyennel találkoztam, de ingatlanfelújításoknál is látom hogy meglepődnek amikor azt látják, hogy egy alap glettelést, burkolást, akármi beépítését _normálisan_ is meg lehet csinálni).

  Ezért élnek meg az olcsó kóklerek, és persze ez visszahat az egészre, mert az olcsójánosok szidják a leghangosabban – nyilván általánosságban – az _egész_ szakmát amelynek “képviselőjével” megszívták.

 • gondolkodó
  Szerintem félreérted.
  Nem azt kérdőjelezik meg, hogy az ügyvéddé válni sok munka és pénz ezért ő a munkájáért sok pénzt kér, ez eddig oké.

  Az a kérdés, hogy egy ingatlan átírást szükséges-e egy ennyire képzett emberhez kötni egyáltalán, vagy mondjuk elégnek kéne lennie egy földhivatali ügyintézésnek?

  Autó átíráshoz pédául nem kell ügyvéd pedig ott is milliós tételekről van szó és ott is nyilvántartás van vezetve a tulajdonosról, plusz hitellel terhelt is lehet… mégis elintézhető egy okmányirodában az egész.

 • maveryck
  Ez a szint egy ingatlanos ügynöknek már egy PhD képzés:)
 • hozzászóló
  Bocs, még csak az első bekezdést olvastam el, de tévedés. Ugyanis amit írsz, az csak a közjegyzői munkadíj. De ezen felül költségtérítést is kell fizetni, pl. leírási díjat, és van költségátalány is, ami a munkadíj 40 %-a.

  Hozzászóló, ha erről tudsz valamit, lécci fejtsd ki bővebben, ha lehet linkkel. Mert ez egy fontos infó, bár máshol is ezeket az árakat láttam feltüntetni. Előre is köszönjük.

 • Alfa
  Nagyon korrekt cikk, gratula!
  Norbert nagyon profi!
  Az ügyvédi díjakat én egyre kevésbé érzem túlzónak, volt hogy én javasoltam emelést, amikor 3 hetet szívott az ügyvéd egy szerződéssel (ami nem csak copy-paste szöveggyártás, ide tartozik az infok beszerzése, másik féllel kommunikáció, stb.)
  “Az ügyvéd eljárása során képviseli mindkét felet, azaz mind az eladó, mind a vevő az ügyfelévé válik, dacára annak, hogy jellemzően az eladó választ ügyvédet.”

  Öööö, ez nem elírás?
  Ha én vevő vagyok akkor tuti viszek ügyvédet aki a szerződést írja. Ha eladtam, akkor is a vevő hozta az ügyvédet, ők csinálták a szerződést. Nyilván utóbbi esetben is megnézte a saját ügyvédem, általában bele is szólt (mert a többi ügyvéd khhmmm. nem mindig éri el azt a színvonalat).
  Ezért sem szívesen vennék új építésű lakást építtetőtől formaszerződés alapján. Az ritkán lesz jó nekem…

 • Reál
  A Norbert nevű ügyvéd írásából egyértelműen kivehető az ügyvédi eljárás tolása/erőltetése/pallérozása – bármennyire is próbálta elfogulatlanul és hivatalosan megfogalmazni.

  Szegény miből is élne meg, ha ezután a jó kis cikk után az emberek – okosan – a közjegyzőket választanák olcsóbban, a közokirat erejével.

 • Emma
  Nagyon korrekt cikk.
 • Rosen
  Random “5 év egyetem, ez idő alatt ált. se karácsonyod, se szilvesztered”
  Na azért ne sajnáljuk annyira szegény jogászhallgatókat. Lehet, hogy a vizsgaidőszak húzósabb (bár a fenti megjegyzés túlzónak tűnik), cserébe rá tudnak pihenni előtte a szorgalmi időszakban (3,5 hónap/félév), fellendítve a környékbeli kocsmák forgalmát. A műegyetem és az orvosi, na az a szívás a laborgyakorlatokkal, aminél egyről se hiányozhatsz.
 • random

  Ez sok mindenről elmondható, pl. miért van szükség ingatlannyilvántartásra, más vagyontárgy esetében (pl. hasonló értéknél) miért nincs nyilvántartás.
  Ill. a házasság megszüntetését miért bíróságnál kell kérelmezni, és miért kerül ilyen sokba. És most nem a problémás válásokról beszélek. Cégbejegyzéshez miért kell ügyvéd. stb. stb. Erre találunk sok indokot, de a legegyszerűbb válasz: mert ezt mondja a jogszabály…

 • Kulombos

  Egy előző cikk alatt már kérdeztem, hogy tudsz-e linket küldeni a 360-as virtuális sétáidhoz?
  Köszi
 • kotozkodo

  OK, de akkor is csak név, cím helyrajzi szám, dátum JAVÍTÁS

 • Matyi
  Itt is arról van szó, hogy rém egyszerű dolgokra rátelepszik egy-egy csoport, hogy kapuőrzőként jól megsápolják az embereket.
  Ingatlanos 3-4%, ingatlanos ügyvéd 1%, de mondhatnám a szülészt és társait is.
  Nagyon fontosak és szükségesek ezek a szakemberek kényelemi szempontból és komplikációk esetén.
  De az esetek 80%-át kitevő faék egyszerűségű eseteknél is úgy tartják a markukat, mintha ők sz@rták volna a spanyolviaszt.
  Tehermentes, készpénzes ingatlanvásárlás pl lehetne sima földhivatali ügyintézés is 50eFt-ért.
  Eladó és vevő időpontra beballag a földhivatalba Mancikához: azonosítás, netbank utalás, átírás, 15perc és kész.
 • Szabolcs

  “Öööö, ez nem elírás?”

  Nem, köteles mindkét felet kiszolgálni, legalábbis jogilag nem átverni 🙂

 • Tamás
  “de mondhatnám a szülészt és társait is.
  Nagyon fontosak és szükségesek ezek a szakemberek kényelemi szempontból és komplikációk esetén.”

  Lófaszt, már ne hari.. vastag magánrendelés mellett (10e / 10p / kismama) klinika vezető igazgató 15 éves UH gépen nézeget, és nem veszi észre a méhen kívülit.
  És nem szólt, hogy nem lát semmit, ezért menjünk el azonnal egy privátra, vagy másnap be hozzá az egyetemre.
  Az életmentő műtét után semmit sem mondott, még bocsánatot sem kért.
  Szerencséje volt, hogy anyóssal beszélt személyesen, nem velem.

 • Nacionalista
  Az ügyvédek magukat teszik szükségessé. Az adásvételi szerződésünket (no meg a banki hitelszerződést is) sokórányi tanulmányozás után sem tudtam normálisan értelmezni, pedig diplomám van, nyelveket beszélek, rendszeresen olvasok (és értek) tudományos cikkeket műszaki és egyéb témában is néha. De jogászék kitaláltak egy nyelvet, amit csak ők értenek, így megkerülhetetlenek.

  Az ügyvéd aki intézte a mi adásvételünket amúgy abszolút korrekt volt, és mindent érthetően elmagyarázott. Node akkor miért nem lehetett eleve érthetően megírni???

  Vannak necces esetek ahol szükséges lehet, de az esetek felét simán tudná intézni egy ügyintéző a földhivatalban egy standard szerződéssel.

 • terpesz
  1/2

  Egy kis izelito, hogy mi minden ment at az ugyvedemen hazvasarlaskor (UK-ben), amirol fogalmam nem lett volna, hogy ellenorizni kell egyaltalan:
  – csatornazasi ellenorzesek, honnan jon es hova megy a viz, vannak-e tervek barmilyen szinten ennek a modositasara
  – foldhivatali atiras, papirok
  – altalanos ingatlaninformaciok (melyik oldalon ki felel a keritesert, mikor lett nyilaszaro cserelve, megfelel-e a regulacioknak a barmilyen modositas, javitas mint pl a nyilaszaro csere, napelem, tetoter, teto maga, illetve garis-e ezek kozul barmelyik
  – van-e tree preservation order a kertre vonatkozoan, van-e barmilyen kornyezetvedelmi kulonrendelkezes
  – teljes felszereltseginformacio, beepitett szekrenyig, konyhabutorig, villanykapcsoloig es dugaljzatig terjedoen
  – energy performance certificate
  (folyt.)

 • terpesz
  2/2

  – “stamp duty” ado intezese, papirozasa (vevo fizeti ingatlan vasarlasakor az ingatlan aratol fuggoen)
  – atfolyos gazbojler installalasanak papirjai, megfelel-e regulacioknak
  – elektromos halozat felujitasanak osszes papirja
  – teljes aradasi kockazatfelmeres, hol van a kozelben barmilyen viz, fel szokott-e torni a belviz
  – “local search”, azaz van-e barmilyen kulonado vagy kulon rendelet, mert pl tortenelmi falureszen van a haz, stb

  Ezeken kivul persze inteztek a teljes szerzodescseret, a penz letetbe helyezeset, a banktol megkapott hitel lepapirozasat, stb. Az egesz online ment, mindent emailben kommunikaltam, kb 3x kellett telefonalnom veluk, a folyamat kb 6-7 het volt elejetol vegeig.

  Mindezert OSSZESEN £1271-et fizettem. A hazat £165k-ert vettuk.

 • random

  Reméltem, hogy másodév év felett nem fogok már ilyen értelmetlen kommentekkel találkozni, de 30-on túl, csak egyre több, mintha az emberek mennének vissza az óvodás szintre. “Az én szakom sokkal nehezebb, mint a tiéd bla bla bla”. Furcsa, amikor elkezdtem az egyetemet, akkor ált. az önbizalomhiányos, 18 éves mérnökhallgatók nyomták ezeket, nekem alig volt egy szabad percem, mert nem csak az egyetem kötött le, hanem a tanulmányi versenyek, tudományos munka, szakkollégium, gyakorlati munkák, saját projektek. Ha a kocsmában ücsörögtem volna, és panaszkodok más emberek szakjára, ahová igaz soha nem jártam, akkor ma sokkal kevesebb lennék. Bocs, de nem érdekel a felesleges, szubjektív összehasonlítgatás, több 100 egyetemi szak van, nyilván látatlanul, meg facebook posztokból meg tudod állapítani melyik milyen… Unalmas már.

 • DL-Alanin
  Megyeszékhely, 2016. 3 év keresgélés után megtaláltam a vágyott, tökéletes házat, amit semmiképpen sem akartam elengedni. Mint kiderült, az eladók túl korán kezdték hirdetni, mert építkezni akartak és csak utána kiköltözni.Ügyvéd (testvérem munkahelyi ismerőse) segítségével több heti egyezkedés után találtuk ki azt a megoldást, hogy az eladók részére baráti kölcsönt nyújtottam, ez jelzálogként került a telkükre és az ottani épülő házukra, a kölcsönből indították az építkezést. Majdnem egy év után igazi adásvételit csak akkor kötöttünk, amikor célegyenesbe kerültek. Ekkor töröltük a jelzálogjogot és kifizettem a maradék vételárat. Az ügyvéd 0.5%-ot kért és több 10 órát dolgozott az ügyön, mindkettőnk érdekeit szem előtt tartotta. Nekem is megérte az egy évi várakozás, pénzügyileg nézve pedig azóta a ház kb 50%-kal ér többet.
 • random

  Ugyanez nem mondható el a matematikáról, fizikáról? Oldalak, videók tömkelegei fordítják le a halandó embereknek a tömény, érthetetlen bizonyításokat, elméleteket. A tanárok is javarészt ezt csinálják, érthetően magyarázzák el, ami a tankönyvben fél oldalnyi matematikai szakszöveg.
  Tehát akkor a tanköynveket kellene érthetően megírni? Igen és nem.

 • Attila
  speciel pont orvosra legalább havi 8000 forintot kell fizetni, meg ha nincs is semmi bajod. Amúgy meg a bruttó bér nagyjából 8%-a. Ezen felül még érdemes magánegészségügyi ellátásra is leszerződni, aki ellátást is szeretne. Tehát ha évi egyszer van bajom, az például nekem 2 millió HUF / alkalom.
 • Sh
  Kiegészítés/javításképpen: a közjegyzői munkadíj 86200 + 10 és 200M között a 10M feletti rész 0,25%-a, viszont ami a durva, hogy a 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet 18. § (1) bekezdése szerint erre az egészre még rájön a munkadíj 40%-a mint költségátalány + adott esetben egyéb készkiadások. Szóval utána kell számolni, hogy melyik az olcsóbb.
 • hozzászóló
  Igen, parancsolj:

  22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet a közjegyzői díjszabásról
  net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800022.IM

  1. § A közjegyző részére törvény alapján végzett közjegyzői eljárásért munkadíjat és költségtérítést kell fizetni…

  Maradva a 30 millió Ft-os példánál 86.200.- Ft + 50.000.- Ft, azaz 136.200.- Ft.

  15. § A közjegyző költségként számítja fel azokat a készkiadásait (pl. utazási, szállás-, étkezési, postaköltség, leírási díj, fordítás, tanú, tolmács költségtérítése), amelyek az adott ügyben a közjegyzői eljárás lefolytatásával kapcsolatban igazoltan merültek fel.

  Ez alapesetben nem jelentős költség.

  18. § (1) A 15-17. § szerinti költségeken felül a közjegyző részére a munkadíj 40%-ának megfelelő összeget költségátalányként kell megfizetni.

  Ez további 54.480.- Ft.

  A végösszeg tehát legalább 190.680.- Ft.

  Köszi, közben lett javítva.

 • Husz János Puszita
  Egyelőre kivárok a lakásvásárlással, de ha arra kerül a sor, vissza fogom lapozni ezt a sorozatot. Nagyon sok infót tartalmaz, amit innen-onnan össze lehet ugyan szedni, de biztosan lenne olyan, amire nem is gondolnék. Hihetlen sok időt spórolsz meg nekünk. Köszi szépen és a hozzászólóknak szintén, akik kiegészítik a posztok mondanivalóját, sokat hozzá téve a blog értékéhez.
 • Nacionalista

  “Ugyanez nem mondható el a matematikáról, fizikáról? ”

  De. Rengeteg nagyon trágya egyetemi tankönyv van ezeken a területeken. Bizonyos tárgyakat sokórányi koncentrált tanulással sem értettem meg előadásokból meg tankönyvből, aztán egy 10 perces jólmegcsinált videós szemléltetéből youtube-n meg igen.

 • Indexkövető
  Azt h lehet kideríteni h van-e az ingatlanon hitel, ezt arra az esetre gondoltam ha a tulaj titkolja?

  Rajta van a tulajdoni lapon…..

 • Kiszamolo
  Nacionalista, De utáltam azokat az egyetemi oktatókat, akik a legegyszerűbb dolgokat is olyan fennhéjázó, tudományos bikkfa nyelven mondták vagy írták le, hogy az első és legnehezebb dolog az volt, hogy lefordítsd magyarra. Ha ez sikerült, rájöttél, hogy valami faék egyszerű dolog volt.

  A szakdogámat visszadobták elsőre, mert “túl bulváros a megfogalmazása”. Utána a kapát is két kézzel üzemeltetett mezőgazdasági gyomírtó manuális célszerszámnak hívtam, én magam alig értettem az általam írt sok fellengzős kifejezést és a végső bírálatban is ez volt a legfontosabb kifogás. Ha érteni lehet, az nem jó egy Msc diplomamunkának, nem elég tudományos a megfogalmazás.

 • Andras
  index.hu/belfold/2019/11/07/elado_telek_atveres_csalas_ausztria_hamis_szemelyi_ingatlaniroda/

  A fenti esetben a vevők követtek el valamilyen hibát? Ki lehet ezt védeni?
  (Ügyvéden/ingatlan irodán keresztül akartak telket venni, de mint később kiderült az eladó csaló volt. Ennek ellenére sem az ügyvéd sem az ingatlaniroda nem tartozik kártérítési felelősséggel a cikk szerint.)

 • Mindegy

  Na végre leírta valaki! Mérnökként egész szorgalmi időszakban a laborgyakorlatokkal szívtam. 5-10-40 oldalas jegyzőkönyvek készítése állandó jelleggel, fél éjszakákon át. Ezeket nem csak megírni kellett, hanem a laborban mért adatokból többórás számításokat végezni. Sokszor nem is engedte a tanár számítógéppel készíteni a jkv-et, kézzel kellett megírni, előtte keretet rajzolni a lapra, stb…
  A laborokról hiányozni nem lehetett, max betegség miatt (volt, amikor csak kórházi zárójelentést fogadtak el!), de ha hiányoztál, azt is pótolni kellett. Ha letudtad a szorgalmi időszakot nagy nehezen, akkor jöhetett a vizsgaidőszak, semmivel sem kevesebb szívással/szívatással, mint a jogon.

  Ezzel együtt is azt gondolom, hogy egy jogász milliószor előbb éri meg a pénzét, mint a szakmát 2 délelőtt alatt kitanult, napi (!) 100 ezer forintért feketén maszekoló gipszkartonos, burkoló, stb.

 • Rosen
  Random, ebben a posztban az volt a felvetés, hogy a ingatlanvásárlást ellenjegyző ügyvédnek mennyit kellett tanulnia ahhoz, hogy ezt végezhesse és emiatt megérdemli-e a milliós díjat. Az egyetem elvégzéséhez és a szakvizsgához szerintem NEM kell tanulmányi verseny, tudományos munka, tanulással töltött karácsony és szilveszter, stb, ez igen erős túlzás a részedről. A kötelező szakmai gyakorlat alatti alacsony fizetés pedig az “ügyvéd ügyvédjelölt farkasa” eset, te pontosan ugyanezt csinálod ügyvédként velük, szépen visszanyerve a gyakorlatod alatt meg nem kapott fizetést. Amit a költség témáról írtál, azzal egyetértek, az átlagember még a saját kiadásaival sincs tisztában (állandó téma ezen a blogon), ugyan honnan lenne ismerete egy ügyvédi vállalkozás költségeiről.
 • V.A.Laki
  : Abban igazad van, hogy ezek mesterseges nyelvek, a jogi nyelv, vagy a matematikai bizonyitasok, vagy akar a programnyelvek peldaul. Az utobbiakat is emberi olvasasra terveztek. (A legenda szerint a C nyelv megalkotoi telefonon olvasatak fel programokat, hogy teszteljek, eleg idiomatikus-e.)

  Minden ilyennek a hasznalatahoz harom dologra van szukseged, amibol a youtube videok morzsakat adnak: tudasra, rutinra es nyers erore. Ezek kozul valamelyik hianyzott Nacionalistsnak.

  Azzal nem ertek egyet, hogy ezek feleslegesek, mert eljutunk a “vasutas bacsi ir a fizikusnak a youtube video ala, hogy a relativitaselmelet hulyeseg, o a mavnal sose latott fenysebessegu vonatokat” meg “jozsi mindent ket bajtba tomorito programot tervez” meg “geza atertelmezi a szerzodest” tortenethez. Mindenkinek vannak otletei, de minden szakmaba kell nehezitett terep, ahol a buza elvalik az ocsutol.

 • Sajtos Makaróni

  Ez egy sima átverésnek tűnik, az Eiffel tornyot is eladták már többször.
  Úgy gondolnám, hogy az ügyvédnek kellene megbizonyosodni, hogy ki a tulajdonos és ezért van a biztosításuk, ha benézik, de ezt majd megírja valaki okosabb.
  Ennél izgalmasabb szerintem, amit már pár poszttal korábban is pedzegettem hogy mer valaki kp.-ra venni lakást, mert mi van ha ott helyben lekéred a tulajdonit az ügyvédeddel és minden rendben, megkötitek a szerződést kifizeted és mire leadod vagy leadja az ügyvéded a szerződést a földhivatalba, azelőtt pár órával valaki másnak is eladta ugyan úgy kp-ra csak még ő se vitte be a földhivatalba a szerződést.
  Szerintem simán össze lehet szervezni, hogy délután 5 től eladod este 8 ig három embernek kp.-ra egy kislakást. Másnap meg aki beér a szerződéssel az nyer, a többi ….

 • untermensch4
  Tudtommal a jogi szaknyelvnek és a műszaki szaknyelvnek is ugyanaz a célja: pontos és egyértelmű legyen évek-évtizedek múlva is, tájszólásoktól-divatoktól függetlenül.
 • Szikra88
  Kérdés:
  Tulajdoni lapon rajta van hogy halálig tartó haszonélvezet. Majd mellette szerepel a törlès dátuma is.
  ( utána végrehajtás-árverezés stb)

  Akkor törölve lett a haszonélvezete ugye?

  Bocsi kezdő vagyok még nagyon.

  Nagyon hasznos a sorozat! Köszönöm!

 • Kiszamolo
  Szikra, igen. De ezért jársz jobban a szemlével, ott a jelenlegi állapotot látod és nem kell ilyen kérdésen rágódni. 🙂
 • Kiszamolo
  Mindegy, napi százezer burkolónak? Az régen lehetett.

  Kérdeztük burkolót, mikor érne rá. Szeptemberig egy napja sincs, szóba se állna velünk, csak mert régi ismerősök vagyunk, ezért talán az ősszel, ha nem jön semmi közbe.

  Néhány éve 3 ezer volt a burkolás négyzetmétere és ebben minden benne volt.

  Most úgy 8 ezer, hogy semmi nincs benne. Szilo kinyomása a tubusból méterenként 700 forint. Komolyan. Lyukfúrás konnektorhoz 3 ezer forint/lyuk és így tovább. A valódi négyzetméterár 10 ezer forint anyagköltség nélkül, de idénre felejtsd el.

  S nem csak 10 nm-t csinál meg egy nap.

  Kéne még egy kis további olaj az építőipar tűzére, remélem, ebben a hónapban is kitalálnak valamit a fiúk….

 • Lala
  Ügyvéddel is nagyon vigyázni kell. Nekem ajánlottak 0,75%-ost, ingatlanosnak volt a cimborája és a netről letöltött egy szöveget, ami kusza volt, ismétlődő, érthetetlen. Ezért elhajtottam, amire megsértődött és követelt 20e forintot rajtam. Én meg mondtam neki, hogy hibás termékért sem szokás fizetni, én sem félek a pertől, ha azt képzeli, hogy mert ő ügyvéd. Mutattam neki a hibákat, hibás adatok, érthetetlen szövegrészek, meg az ismétlődő részeket, amiket a sablonból neki ki kellett volna törölnie és mondom neki, akkor legyen bíróság és meglátjuk.
  Nem hagyta magát, a nejemet kereste meg telefonon, amikor tudta vagy sejtette, hogy nem vagyok vele és őrá hatott. Csak később tudtam meg, hogy kifizette az ügyvédet, hogy ne legyen per.
  Hihetetlen.
  Utána egy profi ügyvéd akkor még 0,5%-os díjért megcsinálta. Egy jól átlátható, csak a lényeges dolgokat tartalmazó dokumentumot rakott össze.
 • KerekPerec
  Kiegészítésként még egy dolog, amit az ügyvéd meg tud csinálni, a közjegyző viszont nem: távazonosítással történő szerződéskötés. Ilyenkor nem kell személyesen megjelenni az ügyvédnél a szerződéskötéshez, helyette az ügyvéd videó hívás során azonosítja az ügyfelét (igazolványok felmutatása), aki a hívás során az ügyvéd számára láthatóan aláírja a szerződést, a hívást az ügyvéd rögzíti a Magyar Ügyvédi Kamara szabályai szerint mük.hu/tavazonositas

  Ez hasznos lehet vírusbiztos ügyintézéshez, külföldről történő ingatlan adásvételről nem is beszélve.

 • háromhatvanas

  Ha Miklós beengedi 🙂 dobj egy mailt info KUKAC virtualisbejaras.hu-ra (honlap under construction, de ha érdekel van egy sablon fent a címen, csak lassan haladok vele mert nem ez a fő tevékenységem).
 • csizkek
  “Nézzük: ahhoz, hogy ügyvéd legyél, fel kell vegyenek a felsőoktatásba..”
  Az ilyen ervelesen szoktam rohogogorcsot kapni:) Orvos mennyit kerjen akkor? Tanar mennyiert tanitsa a gyerkocod? Pilota kerjen 1%-ot a repjegyekbol? Az ugyved azert draga mert megteheti.. Vegzett jogaszokbol dunat lehet rekeszteni, csak epp az ugyvedek okosak, hogy bevedjek a sajat piacukat. Ne lehessen ugyved a joember csak kihalasos alapon.
  Ervelj azzal mennyi a hozzaadott erteke az ugylethez. De amugy miben mas egy 150mios ingatlan ugyintezese mint egy 50mios? Az egyik dijja 1,5mio, masik 500k? De nem akarom fikazni, mert itt valoban van hozzaadott ertek, ha nem kokler az ugyved. Ez az osszeg nem olyan mint 3-4% az ingatlanosnak egy sales meloert.
  De ez az erveles tobb mint vicc..
 • HNR
  Csak jelezném, hogy mi ügyvédek ha valamit elb…unk, a TELJES magánvagyonunkkal felelünk. Ez marhára nem vicces dolog… Egy pici pillanatra gondoljatok kérlek bele, hogy mondjuk életed során 1 szerződést nagyon elszúrsz az 1000-ből vagy átvernek vagy bármi… és ugrott 5-10-100-200 milliód… (ok, sarkított a példa, de a korlátlan felelősség nem vicces)
 • Tibor
  no meg az se igaz hogy csak atir egy mintaszerzodest mert minden banknak megvan a maga rigolyaja hogy mit es hogyan tegyenek bele stb
 • Sajtos Makaróni

  Ilyenekre lehet biztosítást kötni, ami bár biztos önrészes, de a nagyobb gazdasági buktától megvéd, bár esélyes hogy a karrierednek vége, ha komolyabb dolgot elszúrsz.
  Ezzel szemben, ha egy orvos elront valamit oda a betege, de egy mérnök is könnyen tud komoly bajba kerülni, gondolj csak egy repülőgép navigációs szoftverre, vagy egy hídra. Itt esély sincs a kártalanításra, mert az életet véleményem szerint nem lehet beárazni.
  És ugyan úgy oda a karrier és még börtön is kinézhet, ha gondatlan voltál.

 • Brainless
  Szerintem téged le akar rázni ez az “ismerősöd” ezekkel az árakkal.
  Nemrég fejeztem be az építkezést Diósdon, közel sem kerül ennyibe, és nagyon jó minőséggel dolgozott mindenki. ( A lyukfúrás konkrétan 500/lyuk, a hidegburkolás 4000/m2 volt).